Dla nauczyciela

REKRUTACJA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DO PROJEKTU                                                                                                  

pt.: „Nowa jakość praktyk pedagogicznych II” nr projektu: UDA-POKL.03.03.02-00-044/12-00

 

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w partnerstwie z Gminą Wrocław od 10.10.2012r. rozpoczęła realizację projektu "Nowa jakość praktyk pedagogicznych II". Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, poddziałanie 3.3.2 "Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli-projekty konkursowe". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i nadzorowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest wielokierunkowa zmiana organizacji i zdecydowana poprawa jakości praktyk pedagogicznych wśród 600 studentów studiów uzupełniających Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Wrocław poprzez specjalistyczne i nowatorskie przygotowanie 100 nauczycieli wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych do roli opiekunów praktyk, objętych projektem w latach 2012-2015. Grupę docelową w projekcie stanowią nauczyciele mianowani i dyplomowani wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci II roku studiów uzupełniających na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF odbywający praktyki w/w placówkach edukacyjnych. Projekt będzie realizowany w okresie od 10.10.2012 do 30.10.2015r.

KRYTERIA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

  1. Do projektu może przystąpić każdy nauczyciel akademicki zatrudniony w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu legitymujący się co najmniej 3 – letnim doświadczeniem zawodowym w pracy dydaktycznej. Preferencje przy naborze do roli opiekuna praktyki pedagogicznej mają nauczyciele posiadający doświadczenie w pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych, zatrudnieni w Zakładach/Zespołach realizujących przedmioty kierunkowe takie jak: metodyka wychowania fizycznego, teoria i metodyka: gier sportowych, gimnastyki, lekkoatletyki, pływania; zabawy i gry ruchowe, posiadający doświadczenie w realizacji roli opiekuna praktyki pedagogicznej i inne kryteria określone w regulaminie wyboru i pracy nauczyciela akademickiego – opiekuna praktyk pedagogicznych realizowanych w ramach projektu „Nowa jakość praktyk pedagogicznych II”.
  2. Nauczyciel przystępujący do projektu składa następujące dokumenty:

- Deklarację przystąpienia do projektu

- Kwestionariusz naboru nauczycieli Akademickich do projektu.

- Oświadczenie o zaangażowaniu w inne projekty POKL

REALIZACJA PROJEKTU

Nauczyciele zakwalifikowani do udziału w projekcie zobowiązują się do zapoznania się z obowiązkami wynikającymi z roli w Projekcie oraz prowadzenia nadzoru nad realizacją praktyk pedagogicznych w szkołach ponadgimnazjalnych odbywanych przez studentów AWF Wrocław studiujących na studiach stacjonarnych uzupełniających w semestrze 4 w latach 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 w ramach projektu „Nowa jakość praktyk pedagogicznych II”.

INRORMACJI O REKRUTACJI DO PROJEKTU UDZIELAJĄ:

Pracownicy biura projektu:

Joanna Skrzypiciel, Zofia Tarnowska

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 11.00, tel. 71 347 31 59.

Agnieszka Fedyk – kierownik projektu, tel. 71 347 31 70

Magdalena Kübler – specjalista ds. praktyk i szkoleń 71 437 31 86

ZGŁOSZENIA:

Na stronie internetowej projektu http://praktyki2.awf.wroc.pl znajdują się, do pobrania, niezbędne dokumenty:

  1. Deklaracja przystąpienia do projektu
  2. Kwestionariusz naboru nauczycieli Akademickich do projektu
  3. Regulamin wyboru i pracy Nauczycieli Akademickich
  4. Regulamin organizacji i realizacji praktyk pedagogicznych
  5. Oświadczenie o zaangażowaniu w inne projekty POKL

 

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć w biurze projektu, ul. Witelona 25, pokój 406 w terminie od 12.11.2012 r. do 14.12.2012 r. w godzinach 8.00-11.00.

Zgłoszenia przyjmuje Joanna Skrzypiciel – pracownik biura projektu.

 


 

REKRUTACJA NAUCZYCIELI ZE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Rusza rekrutacja do projektu "Nowa jakość praktyk pedagogicznych II" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Do projektu zapraszamy nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wychowania fizycznego zatrudnionych we wrocławskich szkołach ponadgimnazjalnych w wymiarze co najmniej ½ etatu
Aby zgłosić się do projektu należy dostarczyć do Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w oryginale i podpisane poniższe dokumenty (osobiście lub listownie):
1) Kwestionariusz naboru – wypełnia nauczyciel
2) Deklaracja przystąpienia do projektu – wypełnia nauczyciel
3) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – wypełnia nauczyciel
4) Oświadczenie Dyrektora Szkoły – wypełnia Dyrekcja Szkoły

Bezpłatne 32-godzinne szkolenia przed rozpoczęciem praktyk odbywają się w weekendy w godzinach 8:00 – 15:00 w salach przy ul. Witelona i ul. Banacha w następujących terminach:
Grupy I – III:  15-16.12.2012 i 19-20.01.2013
Grupy IV – VI: 12-13.01.2013 i 26-27.01.2013
Przy dostarczaniu kompletu dokumentów proszę o zaznaczenie preferowanych terminów szkoleń (nr grupy)
Informacji o rekrutacji udziela Koordynator Projektu po stronie Partnera – Krzysztof Wilczyński tel. 71 795-50-84 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Informacje o projekcie - ulotka

Regulamin naboru i pracy Nauczyciela Szkolnego - pobierz plik