O projekcie

Projekt „Nowa jakość praktyk pedagogicznych II”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, poddziałanie 3.3.2  „Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli-projekty konkursowe”.

Cel projektu

Celem projektu jest zmiana organizacji i poprawa jakości praktyk pedagogicznych w szkołach ponadgimnazjalnych dla studentów II roku studiów magisterskich uzupełniających.
Zakładana zmiana jakościowo-organizacyjna będzie polegać na:

  • lepszym przygotowaniu studentów do realizacji praktyk poprzez cykl szkoleń psychologiczno-pedagogicznych w formie warsztatów.
  • lepszym przygotowaniu Nauczycieli szkolnych do roli opiekunów praktyk dzięki specjalistycznym szkoleniom
  • zwiększeniu roli Nauczyciela Akademickiego w realizacji praktyk poprzez stały monitoring realizowanych praktyk określany jako „superwizja”.
  • poprawie organizacji praktyk pedagogicznych poprzez wzrost komunikacji pomiędzy Nauczycielem Szkolnym, Nauczycielem Akademickim i studentem oraz wypracowanie innowacyjnych procedur ujętych w nowym programie praktyk.

Grupa docelowa

  1. 600 Studentów II roku Studiów Uzupełniających Magisterskich na Wydziale Wychowania Fizycznego w AWF we Wrocławiu odbywających praktyki w szkołach ponadgimnazjalnych
  2. 100 Nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wychowania fizycznego z wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych, zatrudnionych w wymiarze min. 0,5 etatu
  3. 33 Szkoły ponadgimnazjalne z Wrocławia

 

Projekt „Nowa jakość praktyk pedagogicznych II” realizowany od 10 października 2012 roku w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jako kontynuacja projektu "Nowa jakość praktyk pedagogicznych" obejmie trzy kolejne roczniki studentów studiów uzupełniających magisterskich realizujących praktykę pedagogiczną we wrocławskich szkołach ponadgimnazjalnych. Liderem projektu jest AWF we Wrocławiu a partnerem Gmina Wrocław reprezentowana przez WCDN.

Projekt zakłada wprowadzenie zmiany jakościowej i organizacyjnej w przygotowaniu 600 studentów studiów uzupełniających magisterskich Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu do roli przyszłych nauczycieli WF poprzez:
- wprowadzenie i zrealizowanie nowego programu praktyk pedagogicznych w latach 2013-15 uwzględniającego, -szkolenia dla nauczycieli SPG prowadzone przez NA z zastosowaniem metody superwizji  oraz modułu szkoleń psychologiczno- pedagogicznych dla studentów, przygotowujący do odbycia praktyki w SPG

Nowy model praktyk ma na celu budowanie współpracy pomiędzy uczelnią a szkołami realizującymi praktyki pedagogiczne dla studentów. Innowacją w projekcie jest moduł szkoleń psychologiczno-pedagogiczny, którego celem jest lepsze przygotowanie studentów do pracy w szkole. W ramach projektu, każda biorąca w nim udział szkoła (33 Szkoły Ponadgimnazjalne) wyposażona zostanie w nowoczesny sprzęt sportowy który przyczyni się do realizacji zajęć wychowania fizycznego według nowej podstawy programowej. Ważną częścią nowego programu jest przygotowanie 100 nauczycieli Szkół Ponadgimnazjalnych, do efektywnego pełnienia przez nich roli opiekunów praktyk, poprzez cykl szkoleń prowadzonych przez Nauczycieli Akademickich.