Aktualności

Aktualności

Spotkanie informacyjne z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych 30.10.2012 r.

W dniu 30.10.2012 odbyło się spotkanie informacyjne z Dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanymi udziałem w projekcie „Nowa jakość praktyk pedagogicznych II”. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony kadry nauczycieli wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych.

Zapisy studentów na praktykę w szkole ponadgimnazjalnej

W dniach 24.10 -26.10.2012 odbyły się zapisy studentów II roku studiów uzupełniających magisterskich, studia stacjonarne  Wydziału Wychowania Fizycznego na praktykę w szkole ponadgimnazjalnej.

Studenci którzy wezmą udział w praktyce zobowiązani są do uczestniczenia w szkoleniach psychologiczno-pedagogicznych poprzedzający praktykę. Terminarz szkoleń będzie podany w biurze projektu „Nowa jakość praktyk pedagogicznych II”.

 

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Dziekana Wychowania Fizycznego Nr 17/2012/2013Nr 18/2012/2013 z dnia 16.10.2012 r.

Rozpoczęcie realizacji projektu 10.10.2012 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr 35/2012 Senatu z dnia 13.09.2012 r. i Umową o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.03.03.02-00-044/12-00 informujemy, że Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu rozpoczyna realizację projektu „Nowa jakość praktyk pedagogicznych II” , który jest już kolejnym działaniem Uczelni wspieranym przez UE z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Partnerem merytorycznym i organizacyjnym jest Gmina Wrocław.

Czas realizacji projektu przypada na okres 10.10.2012 r. – 30.10.2015.

Kwota uzyskanego dofinansowania : 1 992 177,88 PLN

 

Celem projektu jest zmiana organizacji i poprawa jakości praktyk pedagogicznych w szkołach ponadgimnazjalnych dla studentów II studiów magisterskich uzupełniających.
Zakładana zmiana jakościowo-organizacyjna będzie polegać na:

-       lepszym przygotowaniu studentów do realizacji praktyk poprzez cykl szkoleń psychologiczno-pedagogicznych w formie warsztatów.

-       lepszym przygotowaniu Nauczycieli szkolnych do roli opiekunów praktyk dzięki specjalistycznym szkoleniom

-       zwiększeniu roli Nauczyciela Akademickiego w realizacji praktyk poprzez stały monitoring realizowanych praktyk określany jako „superwizja”.

-       poprawie organizacji praktyk pedagogicznych poprzez wzrost komunikacji pomiędzy Nauczycielem Szkolnym, Nauczycielem Akademickim i studentem oraz wypracowanie innowacyjnych procedur ujętych w nowym programie praktyk.


Projekt jest kontynuacją i rozwinięciem realizowanego obecnie przez AWF we Wrocławiu projektu „Nowa jakość praktyk pedagogicznych” jako II etap, który kompleksowo wspiera przygotowanie pro zawodowe studentów do pracy oraz służy realizacji celów naukowych AWF Wrocław


W realizację projektu zaangażowane są następujące osoby:

1. Agnieszka Fedyk – Kierownik Projektu

2. dr Magdalena Kübler – Specjalistka ds. praktyk i szkoleń

3. Joanna Skrzypiciel – Specjalistka ds. administracyjnych i monitoringu

4. Zofia Tarnowska - Specjalistka ds. rozliczeń.